Dag 12 – Zending in Syrië?

Er zijn veel goede redenen om niet naar Syrië te gaan als zendeling. In de eerste plaats natuurlijk de voortdurende onrust tussen strijdende partijen. In de tweede plaats is evangelisatie nergens in Syrië legaal. Christenen zijn een erkende minderheid, maar ze mogen niet evangeliseren onder hun landgenoten die Moslim zijn. Verder is Syrië door de burgeroorlog en ISIS invasie voor een groot deel verwoest. En de toekomst van het land is onzeker, nu alle grote militaire machten in de regio zich roeren.

En toch roept God mensen niet in de eerste plaats naar gebieden waar zending veilig of legaal is. Juist plekken met zoveel pijn en geweld hebben het nodig dat er ‘lieflijke voeten’ zijn die de heerschappij van Jezus komen verkondigen.

Soms vraagt God iemand specifiek om een risico te nemen voor het evangelie. Een Bijbels voorbeeld dat zich toevallig ook in Syrië afspeelde, was het verhaal van Saulus en Ananias.

Saulus was een gevaarlijke man, die enorme schade aan de kerk had toegebracht. En hij was naar Syrië gekomen om ook daar de gelovigen te achtervolgen. God greep echter in en sloeg hem met blindheid.

Ananias was aan het bidden, toen God hem riep om naar Saul te gaan, hem de ogen te openen en hem te dopen. Ananias ging met God in discussie, want hij wist hoe gevaarlijk Saul was. Maar uiteindelijk ging hij, en bracht de man die de grootste apostel van de kerk zou worden in de gemeenschap van de gelovigen.

De kerk als geheel is geroepen om overal het evangelie te laten horen, en oorlogsgebieden zijn daarop geen uitzondering. Er zijn verschillende manieren om aan die roeping gehoor te geven. Het ondersteunen van Syrische gelovigen, hulpverlening en evangelisatie onder Syrische vluchtelingen, specifiek en volhardend gebed, het geven van geld waar nodig, dat is allemaal onderdeel van het plaatje. Maar uiteindelijk zullen er ook mensen nodig zijn die gaan, bereid om hun leven te geven in dienst van het evangelie.

Succes is niet gegarandeerd. Strijd en lijden wel. De vroege kerk kende vele martelaren. En dat is helaas niet alleen iets van het verleden. In de laatste eeuw zijn er meer christenen gestorven voor hun geloof dan ooit. Maar denk aan al die mensen in Syrië die na ISIS hun vertrouwen in de Islam verloren en geestelijk op zoek zijn. Wat als ze het evangelie nooit horen omdat christenen het niet durven te gaan vertellen?

Gebedspunt

Bid dat God mensen zal roepen om naar die gebieden van Syrië te gaan waar het evangelie niet gehoord wordt. Bid voor de zendingswerkers die er al zijn en voor de Syrische christenen die ondanks de gevaren toch moslims over het evangelie vertellen. Bid voor moed om staande te blijven in de strijd.

Bijbelvers

En Ananias antwoordde: Here, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen te Jeruzalem aangedaan heeft; en hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen, die uw naam aanroepen, gevangen te nemen. Maar de Here zeide tot hem: Ga, want deze is Mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en [de] kinderen Israëls; want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis, en hij legde hem de handen op en zeide: Saul, broeder, de Here heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg, waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij weer zoudt zien en met de heilige Geest vervuld worden. En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon weer zien, en hij stond op en werd gedoopt;Handelingen 9:13-19

One Reply to “Dag 12 – Zending in Syrië?”

  1. Als wij ons te veel laten leiden door angst of door de leiders van deze wereld komen wij nooit op onze bestemming.

    Wij dienen God, niet de wereld en juist de plekken waar wij niet welkom zijn.. moeten we naartoe

    net als Nanny mcPhee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *