Dag 16 – De vroege martelaren

Een van de grootste misvattingen over Syrië is dat het altijd al een moslimland geweest is. Dit is wat veel Syriërs zelf geloven en de boze wil dat graag zo houden. 

Het was in Antiochië, vroeger deel van Syrië en nu een stad in het grensgebied van Turkije en Syrië, dat de volgelingen van ‘de Weg’ voor het eerst christenen genoemd werden. 

De kerk in Syrië werd mede gebouwd door Jacobus, de broer van Jezus en de apostel Petrus. Petrus leidde samenkomsten in Antiochië en wordt gezien als de eerste bisschop van de kerk in Syrië. Na hem werd deze rol vervuld door Evodius, een heiden die onder Petrus tot geloof gekomen was. 

In die tijd werden christelijke leiders vaak niet oud. De kroon van het martelaarschap wachtte hen allen. Na de dood van Evodius en de executie van Petrus, was er een man genaamd Ignatius de nieuwe bisschop van Antiochië werd. 

Al snel moest ook Ignatius voor het gerecht komen vanwege zijn geloof in Jezus. Hij werd voor Keizer Trajanus gebracht en gedwongen om publiek zijn geloof af te zweren. De toeschouwers bespotten hem toen hij ondervraagd werd. 

Keizer:  Wie ben jij, boosaardige duivel, die zo ijverig de wetten breekt en anderen aanmoedigt om dat ook te doen, zodat ze aan een ellendig einde komen?

Ignatius:  Ik ben een vijand van demonen, maar als u mij slecht noemt als het om hen gaat, dan ben ik het met u eens. 

Keizer: Vind je dan niet dat het de goden zijn waarin we geloven die ons helpen in het gevecht tegen onze vijanden? 

Ignatius: U noemt onterecht de demonen van de natiën ‘goden’. Want er is maar een God, de schepper van hemel en aarde en de zee en alles wat daarin is, en een Jezus Christus, de eniggeboren zoon van God. 

Keizer: Bedoel je hem die onder Pontius Pilatus gekruisigd is?

Ignatius: Ik bedoel hem die mijn zonden en de aanstichter daarvan gekruisigd heeft, en die alle slechtheid en leugens van de duivel veroordeeld heeft en onder de voeten geworpen heeft van hen die Christus in hun hart dragen. 

Keizer: Draag jij dan de gekruisigde in je hart?

Ignatius: Inderdaad, want er staat geschreven ‘Ik zal in hen wonen en in hen wandelen’

Keizer: Wij geven hierbij het bevel dat Ignatius, die zegt dat hij de gekruisigde in zich meedraagt, door soldaten gebonden moet worden, en naar Rome gebracht, waar hij door de wilde beesten verscheurd moet worden tot vermaak van de mensen. 

Toen Ignatius zijn straf hoorde, riep hij vol vreugde ‘Ik dank U Heer, dat u mij geëerd hebt door mij een volmaakte liefde tot U te geven en door mij geboeid te laten worden met deze kettingen, net als uw apostel Paulus.’

Ignatius werd naar Rome gebracht, waar hij aan de beesten gevoerd werd in het Colosseum, tot vermaak van de menigten. 

Dit is maar een van de vergeten verhalen over de fundamenten van geloof die de martelaren van de vroege kerk in Syrië hebben gelegd. 

Gebedspunt

Bid dat ook in deze tijd dappere Syrische gelovigen op zullen staan, die met zoveel moed de naam van Jezus zullen verkondigen dat niet alleen Syrië, maar ook de wereld erdoor zal veranderen. 

Bijbelvers

Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt? Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen. (Lukas 9:23-26)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *