Dag 19 – De eerste zendeling naar China

“Zie de onveranderlijke waarheid en onzienlijke, die door alle eeuwigheden heeft bestaan zonder oorsprong, de alziende en alwijze wiens mysterieuze wezen voor eeuwig is, die het heelal geschapen heeft werkend op de primaire substantie, en die verhevener is dan alle heilige wezens, als bron van alles wat verheven is. Dit is onze eeuwige, waarachtige Heere God, drie-eenheid en ondoorgrondelijk in wezen.” – Dit zijn de eerste woorden die in het Chinees gebeiteld staan in een oude steen gevonden in Xi’an, met het getuigenis van de (voor zover bekend) eerste zendeling naar China. Zijn naam was Adam, diaken en bisschop van China in het jaar 781.  

1300 jaar geleden begon een zendingsbeweging vanuit Syrië naar China. Zij geloofden dat het belangrijk was om het symbool van het kruis missiologisch te interpreteren. Het kruis wijst naar de vier windrichtingen, en dat werd opgevat als aanwijzing voor de kerk.

Er is weinig bekend over Adam. Maar waarschijnlijk trok hij, net als andere leden van de Oosterse kerk, te voet naar het Oosten, vanuit Antiochië, de 9000 kilometer naar Xi’an in China. Deze zendelingen hadden slechts een staf en een mand op hun rug. Ze gingen niet naar China voor een paar jaar, maar voor altijd.

In China leerde Adam de taal, predikte het evangelie en kreeg zelfs de Keizer zover dat hij zijn goedkeuring gaf aan de verspreiding van ‘de religie van het licht’, zoals het Christelijk geloof bekend stond. De oudste kerk van China, voortgekomen uit de zendingsbeweging die uit Syrië kwam, is nog steeds te zien in Xi’an.

Gebedspunt

Bid dat we opnieuw een tijd zullen zien dat de de kerk van Syrië een licht voor de wereld zal zijn.

Bijbelvers

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. (Romeinen 12 : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *